Nowe prawo dotyczące zwolnień w Holandii od 1 lipca 2015!

Dnia 1 lipca 2015 w Holandii wejdzie w życie nowe prawo dotyczące zwolnień. Przepisom tym podlegają także Polacy zatrudnieni w Holandii, w związku z tym, zachęcamy do przeczytania dalszej części artykułu.

Główną zmianą, która ma zostać wprowadzona 1 lipca 2015 jest wprowadzenie ustawy: Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego (Wet Werk Zekerheid), która między innymi umożliwi większej liczbie zwolnionych osób staranie się o uzyskanie odszkodowania z powodu zwolnienia z pracy. Wprowadzenie tzw. „odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę”.

Jak wygląda obecnie sytuacja związania ze zwolnieniami w Holandii?

Zmiany w holenderskim prawie pracy

Z dniem 1 lipca 2015 roku w Holandii wchodzi nowe prawo związane z rozwiązaniem umowy o pracę.

Na dzień dzisiejszy pracodawca, który zwalnia pracownika ma prawo sam zdecydować, czy wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy z pracownikiem chce złożyć do sądu rejonowego, czy do Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych UWV. To, gdzie złoży wniosek ma główne znaczenie i wpływ na wysokość odszkodowania, jaką przyjdzie mu zapłacić za rozwiązanie umowy o pracę ze swoim pracownikiem.

Pracownicy, którzy zostają zwolnieni za pośrednictwem sądu rejonowego są w lepszej sytuacji, ponieważ zazwyczaj mogą ubiegać się o odszkodowanie, które wypłacane jest wg wzoru opracowanego przez sąd rejonowy. Natomiast osoby zwolnione za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych UWV, w większości przypadku niestety nie otrzymują żadnego odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy.

Te osoby, którym umowa o pracę na czas określony po prostu wygasa, nie mają żadnego prawa do odszkodowania.

Zwolnienie pracownika w Holandii po 1 lipca 2015 – zmiany w prawie

Zmiany, które mają zostać wdrożone w życie z dniem 1.07.2015 roku w sprawie zwolnień, z pewnością w większości przypadków wpłyną na korzyść pracowników. Generalnie ma obowiązywać zasada, że każdy pracownik, który przepracował u danego pracodawcy co najmniej 2 lata i zostanie zwolniony, będzie miał prawo do „odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę”.

Co więcej! Odszkodowanie te będzie dotyczyć także tych osób, które przepracowały u danego pracodawcy minimum 2 lata przy umowie na czas określony, jednak pracodawca nie przedłużył im po tym czasie umowy.

Analogicznie sytuacja się przedstawia dla tych osób, które zostały zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej, a to dobra wiadomość dla wielu Polaków, którzy wyjeżdżają do Holandii w celach zarobkowych.

Nowością, która również zostaje wprowadzona jest to, że prawo do odszkodowania za rozwiązania umowy o pracę dostaną również Ci zwolnieni po dwóch latach choroby.

Jakie kryteria należy spełniać, aby mieć prawo do odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę?

Jak już powyżej zostało wspomniane – przede wszystkim trzeba u danego holenderskiego pracodawcy przepracować co najmniej 2 lata, by mieć prawo do odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy. Ponadto:

  • umowa musi zostać wypowiedziana lub rozwiązana z inicjatywy pracodawcy,
  • umowa o pracę na czas określony po upłynięciu tego czasu nie zostanie dalej przedłużona przez pracodawcę,
  • umowa o pracę nie została przedłużona, została rozwiązana bądź wypowiedziana przez pracownika z powodu istotnej winy lub zaniedbania ze strony pracodawcy.

„Odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę” w Holandii nie będzie należało się w przypadku, gdy:

  • zwolnienie spowodowane jest z osiągnięciem wieku uprawniającego do podstawowej holenderskiej emerytury AOW lub jakiekolwiek innej emerytury,
  • zwolnienie jest skutkiem popełnienia istotnej winy lub przewinienia ze strony pracownika,
  • pracownik nie ukończył jeszcze 18 lat i czas jego pracy wynosił nie więcej niż 12 h tygodniowo,
  • zwolnienie z powodu upadłości firmy lub przyznano mu odroczenie płatności.

Ile wynosi holenderskie odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę?

Holenderskie odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę zależne jest od ilości lat które przepracował pracownik, jego wieku oraz wynagrodzenia, jakie otrzymywał u jednego (tego samego) pracodawcy.

Odszkodowanie można więc obliczyć wg poniższego wzoru:

  1. Za pierwsze 10 lat pracy przysługuje ok 1/3 miesięcznego wynagrodzenia za każdy przepracowany rok u danego pracodawcy.
  2. Od 10-tego roku odszkodowanie wynosi już 1/2 miesięcznego wynagrodzenia za przepracowany rok.

Jaka jest maksymalna wysokość odszkodowania z tytułu zwolnienia pracownika z pracy?

Maksymalną kwotę odszkodowania, jaką może otrzymać pracownik za rozwiązanie umowy o pracę w Holandii to € 75 000 brutto. Jeżeli wynagrodzenie roczne jest wyższe od podanej kwoty, to maksymalna wysokość odszkodowania równa się kwocie wynagrodzenia rocznego.

Przepisy dla pracodawców małych firm

Pracodawcy w Holandii, którzy z kolei posiadają małe firmy – zatrudniające mniej niż 25 osób, są inaczej traktowani w sytuacji ustalania wysokości odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Pracodawcom tym nie wlicza się lat przed 1 maja 2013 roku do obliczenia wysokości odszkodowania dla pracownika, z którym została rozwiązana umowa o pracę – sytuacja ta odnosi się do przypadku, gdy powodem zwolnienia są względy ekonomiczne, np. trudna sytuacja finansowa pracodawcy.

Dodatkowe odszkodowanie z powodu znaczącej winy pracodawcy

Pracodawca przydeptujący pracownika

Straciłeś pracę z zaniedbania lub winy pracodawcy? Możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie!

Jeżeli pracownik zwolni się z powodu poważnej winy lub zaniedbania ze strony pracodawcy – pracownik może domagać się o dodatkowego odszkodowania, zwracając się z tą sprawą do sądu rejonowego.

Do zawinień pracodawcy można zaliczyć na przykład: molestowanie seksualne, dyskryminację, specjalne powodowanie negatywnych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, zaniedbanie związane z powrotem pracownika po przebytej chorobie, fałszywe powody zwolnienia.

Zmniejszenie wysokości odszkodowania o koszty związane z podniesieniem przydatności pracownika

W sytuacji, gdy pracodawca poniósł różnego rodzaju koszty na rzecz pracownika związane z skróceniem bezrobocia lub jego uniknięciem (np. zwolnienia monitorowane), to odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę będzie mogło zostać obniżone o tą kwotę tych kosztów. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku kosztów szkoleń, które nie są związane z stanowiskiem pracy pracownika.

Odstępstwo od odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę w Holandii

Jest dopuszczona możliwość, że pracownik i pracodawca uczynią inne ustalenia związane z wysokością odszkodowania. Ustalenia te mogą być indywidualnie, jak i zbiorowo w ramach CAO – Układu Zbiorowego Pracy. Strony, których dotyczy sprawa, mogą zdecydować o wdrożeniu obowiązującego obecnie szablonu opracowanego przez sąd rejonowy.

Pracowniku, zgłoś swoje roszczenie w sprawie holenderskiego odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę!

Jeżeli zostaniesz postawiony w tak niekomfortowej sytuacji, jaką jest utrata pracy – sprawdź, czy nie należy Ci się holenderskie odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę w przypadku zwolnienia z pracy. Niestety nie wszyscy pracodawcy poinformują Ciebie o przysługującym Ci prawie do odszkodowania. Możesz także zwrócić się o pomoc do adwokata lub prawnika, który odnajduje się w holenderskich przepisach prawa pracy.


Prawnicy już teraz informują, że newralgiczną sprawą przy zwolnieniu pracownika, będzie konieczność przedstawienia odpowiedniej dokumentacji. Pracodawca będzie również musiał dowieść, że starał się polepszyć sytuację pracownika. Większość pracodawców niestety nie ma odpowiednio przygotowanej dokumentacji, w związku z tym już teraz – przed wejściem nowego prawa – zwalniają pracowników, by je ominąć.

Niektórzy z nich próbują się już teraz ugadać z pracownikami, że dostaną wypowiedzenie po wejściu nowego prawa (po 1 lipca 2015r), ale odszkodowanie otrzymają od nich na obecnie jeszcze panujących zasadach, które w momencie otrzymania wypowiedzenia – nie będą już funkcjonować.

Są jednak też przypadki, że pracownicy celowo czekają na wejście w życie nowych przepisów, z tych względów, że kwota odprawy będzie niższa niż jakby przebiegało to w starym (obecnym jeszcze) systemie.

Jak wygląda sprawa odszkodowania w przypadku osób o długim stażu pracy?

Jeżeli jesteś pracownikiem o długim stażu pracy u jednego holenderskiego pracodawcy – będziesz podlegał uzgodnieniu przejściowemu.
Np. osoby, które przepracowały minimum 10 lat u jednego pracodawcy i osiągnęły wiek powyżej 50-ciu lat – otrzymają dodatkową opłatę za każdy miesiąc przepracowany po swoich 50-tych urodzinach, który zostanie doliczony do podstawowej odprawy. Taki „bonus” wynika m.in. z tego faktu, że osobom po 50-tym roku życia, ciężej znaleźć pracę, niż osobom młodszym.